• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Vergunningen

Als ondernemer zul je geregeld te maken krijgen met vergunningen. Als het (niet-) verlenen van een vergunning voor problemen zorgt, dan kun je hiertegen bezwaar en/of beroep aantekenen.

Plaats direct je vraag

Advocaat Bestuursrecht Vergunningen

Vergunningen en advocaat

Een beschikking is een besluit in de zin van de Awb. Een voorbeeld van een beschikking is de aanvraag van een vergunning. Als ondernemer heb je vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als je een horeca bedrijf begint, als je gaat verbouwen of als je reclame wilt maken op een pand. Heb jij als ondernemer een vergunningaanvraag gedaan en is deze niet naar wens afgehandeld? Dan bestaat de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken of – in een later stadium – in beroep te gaan. Als je in bezwaar wilt gaan tegen het al dan niet uitgeven van een vergunning dan kan het verstandig zijn om advies van een advocaat in te schakelen. Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht, maar is, zeker wanneer de belangen groot zijn, wel verstandig. Het is in het bestuursrecht belangrijk dat reeds in de bezwaarschriftprocedure alle gronden naar voren worden gebracht. Gebeurt dit niet, dan kan het zijn dat een rechter later in beroep deze gronden niet mee kan nemen in zijn beslissing. Bovendien gelden er in het bestuursrecht veel processuele regels, zoals bezwaar en beroepstermijnen, waar je je aan moet houden. Doe je dit niet goed, dan kan het zijn dat jouw bezwaar of beroepschrift niet in behandeling wordt genomen. Een advocaat kan je hierin begeleiden en adviseren, voor je onderhandelen en contact onderhouden met het bestuursorgaan.

Voorbeeld
Jasper wilt zijn bedrijfspand uitbreiden. Hij vraagt een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Deze wordt niet verleend. Jasper gaat in bezwaar en schakelt het advies van een advocaat in. Als hij in beroep moet gaan weet hij in ieder geval zeker dat alle belangrijke gronden naar voren zijn gebracht.

In welke situaties heb ik een vergunning nodig?

Vergunningen zijn er legio. Onderstaand vind je een overzicht.

 • Parkeervergunning
 • Drank- en horecavergunning
 • Evenementenvergunning
 • Omgevingsvergunning
 • Milieuvergunning
 • Terrasvergunning
 • Exploitatievergunning
 • Standplaatsvergunning
 • Bouwvergunning
 • Kapvergunning

Dit overzicht is niet compleet, maar het geeft een indicatie. De omgevingsvergunning kent een speciale vergunningsprocedure. Het is één vergunning voor bouwen, wonen, ruimte, monumenten, natuur en milieu. In sommige branches heb je een vergunning nodig voor je jouw zaak kunt openen. Bijvoorbeeld als je een horeca bedrijf, bedrijf in goederen of taxivervoer of financiële dienstverlening wilt starten. Je hoeft tegenwoordig geen vestigingsvergunning (voor bouwbedrijven, installatiebedrijf, vervoermiddelenbedrijven en levensmiddelenbedrijven) meer aan te vragen.

Als je bezwaar wilt maken tegen het niet uitgeven van een vergunning kun je een advocaat om advies vragen. Ook indien je in beroep wilt gaan tegen een het al dan niet uitgeven van een vergunning, kan het verstandig zin om advies van een advocaat te vragen. Ook kun je bezwaar maken tegen het juist wel uitgeven van een vergunning aan een ander. Bijvoorbeeld wanneer je als belanghebbende niet gebaat bent bij een vergunning die jouw buurman heeft ontvangen. Zeker als de belangen groot zijn, is dit aan te bevelen.

Hoe gaat de vergunningsprocedure in zijn werk?

Voor het aanvragen van een vergunning kun je vaak een aanvraagformulier opvragen bij je gemeente. Als het bestuursorgaan de aanvraag van de vergunning heeft ontvangen zal deze beoordelen of de aanvraag volledig is. Als dat niet het geval is, wordt je in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Soms moet een vergunning binnen een bepaalde termijn na een bewuste gebeurtenis worden aangevraagd. Houdt er dus altijd rekening mee dat er een termijn kan gelden waarbinnen je een vergunning moet aanvragen.

Een bestuursorgaan kan beslissen de aanvraag niet- ontvankelijk te verklaren, de aanvraag te honoreren in de vorm van de gevraagde vergunning of ontheffing of de aanvraag af te wijzen. De aanvraag wordt niet- ontvankelijk verklaard indien deze bijvoorbeeld niet volledig is. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuurs (Wet Bibob) hebben gemeenten tevens de bevoegdheid om vergunningen in te trekken of te weigeren wanneer sprake is van ernstig gevaar voor criminele activiteiten. Er kunnen ook extra voorwaarden worden gesteld. Het kan dus zijn dat je een zogenaamde Bibob-vragenlijst dient in te vullen bij je vergunningsaanvraag.

Binnen welke termijn moet het bestuursorgaan een beslissing nemen?

In principe dient het bestuursorgaan binnen 8 weken na de aanvraag een beslissing te nemen. Er kunnen echter afwijkende termijnen gelden. Bijvoorbeeld bij complexere aanvragen. In de praktijk blijkt dat gemeenten regelmatig niet tijdig een beslissing nemen. Je kunt dan de gemeente in gebreke stellen. Dit doe je door een brief te sturen, waarin je aangeeft dat de termijn is verlopen. Indien je dan binnen twee weken nog geen beslissing hebt ontvangen, dan gaat de gemeente dwangsommen verbeuren. Je kunt dan rechtstreeks een beroep bij de rechtbank instellen volgens de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Wat gebeurt er als je geen goede vergunning hebt?

Ben je gaan bouwen zonder vergunning? Dan kan het bestuursorgaan een dwangsomprocedure of sluitingsprocedure tegen je starten. Het bestuursorgaan moet wel voldoende overtuigend bewijs hebben om te stellen dat er sprake is van een overtreding. Vervolgens dient er onderzocht te worden of legalisatie van de illegale situatie mogelijk is. Je moet de kans krijgen om de illegale situatie legaal te maken door bijvoorbeeld een vergunning aan te vragen. Indien legaliseren niet mogelijk is, moet er onderzocht worden of het een optie is om te gedogen. Als gedogen geen optie is moet gekeken worden welk handhavingsinstrument gebruikt moet worden. Een handhavingsinstrument is bijvoorbeeld het opleggen van een dwangsom (geldbedrag) of het sluiten van een pand (bestuursdwang).

Er moet altijd eerst een formele waarschuwing gegeven worden. Wordt de illegale situatie niet opgeheven binnen de gestelde termijn dan zal het bestuursorgaan tot handhaving overgaan, bijvoorbeeld door een dwangsom op te leggen. Ben je het niet eens met een dwangsombesluit? Dan kun je bezwaar maken en eventueel beroep instellen als dat nodig is. Het starten van een bezwaarschriftprocedure betekent niet dat de dwangsom niet betaald hoeft te worden. Opschorting van dit besluit kan alleen plaatsvinden indien er een voorlopige voorziening wordt getroffen door de rechtbank.

Het bestuursorgaan kan ook besluiten tot sluiting van een pand. Bijvoorbeeld indien er sprake is van een overtreding van de Opiumwet, discriminatie of vecht/schietpartijen. De gemeente maakt een interne afweging in hoeverre de gebeurtenis aanleiding mag zijn tot sluiting van het pand. Indien de gemeente van mening is dat tot sluiting moet worden overgegaan, dan wordt dit kenbaar gemaakt aan de eigenaar van het pand. Deze kan zijn zienswijze naar voren brengen. Nadat deze zienswijze naar voren is gebracht wordt nogmaals een afweging gemaakt door de gemeente. Het besluit tot sluiting wordt aan de eigenaar toegezonden. Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open.

Wat kun je doen als je het niet eens ben met toewijzing of afwijzing van een vergunning?

Ben je ondernemer en is je vergunningsaanvraag afgewezen? Dan kun je eerst in bezwaar gaan bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Ook indien je het niet eens bent met een afgegeven vergunning aan iemand anders kun je in bezwaar gaan. Je moet dan wel belanghebbende zijn bij dat besluit. Indien je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter. Tijdens de bezwaarschriftprocedure en de beroepsprocedure blijft de beslissing van het bestuursorgaan van kracht. Indien je hierdoor in de financiële problemen komt of schade oploopt, kun je de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Er vindt dan een spoedprocedure plaats die loopt naast de bezwaar of beroepsprocedure.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat