• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bezwaar maken

Tegen besluiten van een overheidsorgaan kun je als ondernemer bezwaar maken. Hieronder meer informatie.

Plaats direct je vraag

Advocaat Bestuursrecht Bezwaar

Bezwaar en advocaat

Indien je het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, dan kun je in bezwaar gaan. De Algemene wet bestuursrecht neemt daarbij een belangrijke plaats in. Hierin zijn (voornamelijk procedurele) regels opgenomen, waaraan jij en het bestuursorgaan zich aan moeten houden. Denk aan bezwaar en beroepstermijnen.

Voor de hele bezwaarschriftprocedure geldt dat je dit zelf mag oppakken. Je hoeft jouw onderneming niet verplicht te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Toch is dit, zeker als de belangen behoorlijk zijn, wel verstandig. Vooral omdat lopende de procedure meestal geen ‘nieuwe bezwaren’ gemaakt mogen worden. Stel: je vraagt pas in hoger beroep een advocaat om hulp en hebt zelf de bezwaar- en beroepsprocedure voor je rekeningen genomen. De advocaat moet dan voortborduren op de door jou ingebrachte gronden voor het bezwaar. Die zijn mogelijk niet volledig, wat de kans op een goede uitkomst niet vergroot. De rechter mag in beroep op hoger beroep alleen de gronden meewegen die reeds in de bezwaarschriftprocedure naar voren zijn gebracht. Het kan dus van groot belang zijn om reeds aan het begin van de procedure een advocaat in te schakelen. Zeker wanneer er voor jou als ondernemer grote (financiële) belangen bij betrokken zijn. Het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht zijn bovendien complexe rechtsgebieden. Zonder kennis en ervaring een bestuursrechtelijke procedure voeren is vaak lastig. Een advocaat kan er voor zorgen dat je de procedure met goed gevolg doorloopt.

Voorbeeld
Wilma wilt graag een nieuw horeca concept starten in een door haar aangekocht pand. Al snel komt zij erachter dat zij hiervoor een bouwvergunning nodig heeft. De gemeente ziet dit echter niet zitten en verleend te vergunning niet. Ook de beslissing op bezwaar pakt voor Wilma niet goed uit. Omdat zij erg druk is vergeet Wilma echter op tijd in beroep te gaan. Het besluit om de vergunning niet te verlenen staat daarmee vast. Voor Wilma die net het pand heeft gekocht zitten hier grote financiële consequenties aan vast.

Hoe gaat de bezwaarschriftprocedure in zijn werk?

Besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht bevatten, als het goed is, standaard een uitleg hoe bezwaar te maken. Bij wie het bezwaar moet worden ingediend en binnen welke termijn (meestal 6 weken). In principe stel je bezwaar in bij het bestuursorgaan die de beslissing waartegen je bezwaar instelt heeft genomen. Mocht het bezwaarschrift toch bij de verkeerde instantie terecht komen, dan dient het bestuursorgaan deze door te sturen naar de instantie die het bezwaar moet behandelen. Lees het besluit van een bestuursorgaan dus altijd nauwkeurig door. Het bezwaar kan alleen worden ingediend door een persoon of bedrijf dat belang heeft bij het besluit (de belanghebbende). Je bent belanghebbende indien je een eigen, objectief en persoonlijk belang hebt bij een beslissing.

In je bezwaarschrift vraag je het betreffende bestuursorgaan, bijvoorbeeld gemeente of provincie, het besluit te heroverwegen. Je legt ze, schriftelijk, uit waarom jij het oneens bent met het voorgenomen besluit. Je kunt ook aangeven dat je stukken wilt inzien of op een later moment bezwaargronden wilt aanvullen. Indien je verwacht dat jouw onderneming schade leidt, dan kun je een verzoek doen tot het vergoeden van deze schade. Het verstandig om het bezwaarschrift aangetekend te verzenden, zodat je kunt bewijzen dat het op tijd is verstuurd. Je moet meestal binnen zes weken bezwaar maken. Dien je het bezwaarschrift niet op tijd in dan wordt het niet inhoudelijk behandeld.

Indien jouw bezwaarschrift is ontvangen, dan krijg je hiervan een ontvangstbevestiging. Het bestuursorgaan kan je hierna uitnodigen voor een hoorzitting, zodat je je bezwaar mondeling kan toelichten. Je bent niet verplicht om op deze hoorzitting te verschijnen. Dit is meestal echter wel verstandig, omdat het bestuursorgaan anders een beslissing neemt zonder jouw inbreng. Je kunt je voorbereiden op een hoorzitting door de stukken die bij de zaak horen in te zien.

Deze stukken liggen minimaal één week ter inzage bij het betrokken bestuursorgaan. Tijdens de hoorzitting zul je ten overstaan van ambtenaren van het bestuursorgaan je verhaal kunnen doen. Je kunt je tijdens de hoorzitting kun je je laten vertegenwoordigen door een advocaat of iemand anders, zoals een familielid. Indien je je wilt laten vertegenwoordigen door familielid dan heeft deze persoon een schriftelijke machtiging nodig die door jou is ondertekend. Door het bestuursorgaan kan er een deskundige of onafhankelijke commissie worden ingeschakeld. Het bestuursorgaan zal jouw bezwaar beoordelen en het besluit aanpassen, het bezwaar is (deels) gegrond, of het besluit onverkort in stand houden. In dit laatste geval komt voor jouw onderneming de volgende stap in beeld: in beroep tegen het besluit op bezwaar.

Omdat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft, blijft tijdens de bezwaarschriftprocedure het besluit van kracht. Hierdoor kan grote schade ontstaan aan jouw bedrijf. Dit kun je tackelen door de rechter te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als dat wordt gehonoreerd, treedt het besluit pas na de bezwaarschriftprocedure in werking. Een voorwaarde is wel dat sprake is van een spoedeisend belang. Een voorlopige voorziening kan alleen door een advocaat worden aangevraagd. Advocaatzoeken.nl staat in contact met een advocaten die gespecialiseerd zijn in het voeren van deze procedures.

Voorbeeld
Ella heeft een eigen kapsalon in Nijmegen. In strijd met het bestemmingsplan vestigt in diezelfde straat een directe concurrent. De gemeente heeft deze concurrent ontheffing verleend. Ella is het hier niet mee eens en denkt dat het haar bedrijf grote schade zal toebrengen. Zij gaat in bezwaar. Ondertussen opent de concurrent haar vestiging. Ella besluit om de rechter te vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Waartegen kan bezwaar worden gemaakt?

Je kunt in verschillende situaties bezwaar maken. In eerste instantie kun je bezwaar maken indien je het niet eens bent met een beslissing van het bestuursorgaan naar aanleiding van een eigen aanvraag. Bijvoorbeeld indien je een bouwvergunning hebt aangevraagd, maar de gemeente deze vergunning niet wilt verstrekken. Je kunt echter ook bezwaar maken tegen een beslissing die het bestuursorgaan heeft genomen op aanvraag van iemand anders. Bijvoorbeeld indien jouw concurrent een bouwvergunning heeft gekregen en je rechtstreeks betrokken bent bij dit besluit. Ook als het bestuursorgaan niet op tijd een beslissing neemt of weigert om een beslissing te nemen kun je daartegen in bezwaar gaan. Tot slot kun je in bezwaar gaan tegen een beslissing die het bestuursorgaan uit zichzelf heeft genomen. Bijvoorbeeld indien het bestuursorgaan verbiedt om op zondag jouw winkel open te houden.

Wat is de bezwaartermijn?

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat de beslissing bekend is gemaakt, worden ingediend. Bij een eigen aanvraag betekent dit dus binnen zes weken na verzending van de afwijzende beslissing door het bestuursorgaan. Indien je bezwaar wil maken op de aanvraag van een ander, dan dien je dit te doen binnen zes weken nadat de beslissing is gepubliceerd in de krant. Soms is de bezwaartermijn echter korter dan zes weken. Het is daarom van belang om de beslissing goed door te lezen. Hierin wordt ook de bezwaartermijn vermeld.

Neemt het bestuursorgaan te laat of geen beslissing? Dan moet het bezwaar worden ingediend binnen een redelijke termijn. Je mag dus niet onredelijk lang wachten met het maken van bezwaar.

Als het bezwaarschrift te laat binnenkomt, wordt het niet meer in behandeling genomen. De beslissing van het bestuursorgaan staat dan vast. Het is daarom verstandig om het bezwaarschrift aangetekend te verzenden, zodat je bewijs het dat het op tijd is ingediend.

Hoelang duurt de bezwaarschriftprocedure?

Het bestuursorgaan dient meestal binnen zes weken na het verstrijken van de bezwaartermijn een beslissing op bezwaar te nemen. Indien er een bezwaarschriftencommissie wordt ingeschakeld door he bestuursorgaan is de beslistermijn twaalf weken. De termijn kan één keer met maximaal zes weken worden verlengd. Een verlenging kan nodig zijn indien er meer informatie nodig is voor een goede beslissing. Is er geen termijn vastgelegd in de wet voor jouw aanvraag? Dan geldt een redelijke termijn. Dit is in ieder geval binnen acht weken.

Wordt er niet binnen deze termijn door het bestuursorgaan een beslissing genomen? Dan heb je recht op een dwangsom, nadat je het bestuursorgaan in gebreke hebt gesteld. Dit doe je door een brief te sturen waarin je aangeeft dat de beslistermijn is verstreken. Het bestuursorgaan heeft dan nog twee weken de tijd om een beslissing te nemen. Als dat niet gebeurt, dan begint de dwangsom te lopen. Vanaf dit moment kun je ook direct beroep instellen bij de bestuursrechter. Een dwangsom is een vergoeding voor het feit dat het bestuursorgaan niet op tijd een beslissing heeft genomen en kan oplopen tot maximaal EUR 1.260,-.

Welke kosten zijn er verbonden aan het maken van bezwaar?

Aan het starten van een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wel kosten zijn verbonden aan het maken van een bezwaarschrift, bijvoorbeeld als je kosten hebt gemaakt voor juridisch advies. Indien je wilt dat deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen dien je hier een verzoek voor in te dienen. Deze kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien het bestuursorgaan onrechtmatig heeft gehandeld en het besluit daarom wordt herroepen. Herroepen is het intrekken of wijzigen van het besluit. Er is sprake van een onrechtmatigheid die aan het bestuursorgaan te wijten is indien het bestuursorgaan een fout heeft gemaakt. Dit is bijvoorbeeld niét het geval indien het besluit herroepen wordt in verband met een wetswijziging, veranderende omstandigheden of nieuwe beleidsinzichten.

Voorbeeld
Gerard heeft een tattooshop en maakt bezwaar tegen het besluit van de gemeente om ontheffing te verlenen aan een concurrent van Gerard die in strijd met het bestemmingsplan een tattoo shop in een woning in dezelfde straat vestigt. Het bezwaar wordt gegrond verklaard, maar alleen vanwege een onjuiste motivering die is ontstaan door een recente wetswijziging. De motivering wordt aangepast, maar het primaire besluit blijft verder in stand en wordt dus niet herroepen. Jan komt niet in aanmerking voor vergoeding van de kosten die hij in verband met het bezwaarschrift heeft gemaakt.

Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen kunnen bestaan uit: kosten die gemaakt zijn in verband met juridisch advies, kosten in verband met het inroepen van deskundigen of getuigen en kosten in verband met het verschijnen op een hoorzitting. Het moet daarbij gaan om redelijkerwijs noodzakelijke kosten.

Voorbeeld
Gerard uit het vorige voorbeeld doet een verzoek tot vergoeding van de kosten die hij in verband met het bezwaarschrift heeft gemaakt. Gerard heeft juridisch advies ingeschakeld om het primaire besluit te laten beoordelen. Het bestuursorgaan oordeelt echter dat Gerard voor het constateren van dit gebrek redelijkerwijs geen kosten had hoeven maken. De kosten die Gerard wel gemaakt heeft kunnen niet als redelijkerwijs noodzakelijk worden gezien.

In de beslissing op bezwaar wordt tevens een beslissing genomen over het verzoek tot vergoeding van de kosten die in verband met het bezwaarschrift zijn gemaakt. De vergoeding van de kosten kan door het bestuursorgaan onder omstandigheden ook gematigd worden. Tegen het besluit van het bestuursorgaan omtrent vergoeding van de kosten kan rechtstreeks beroep worden ingesteld.

Wanneer kan je rechtstreeks naar de rechter?

In beginsel dien je eerste de bezwaarschriftprocedure te doorlopen, voordat je beroep kunt instellen bij de bestuursrechter. Doordat het bestuursorgaan opnieuw de kans krijgt naar de beslissing te kijken, kunnen zij fouten herstellen. Dit heeft een leerfunctie en bevordert de rechtszekerheid. Alleen indien het bestuursorgaan hiermee instemt kun je rechtstreeks naar de bestuursrechter. Instemming zal verleend worden indien je een dusdanig conflict hebt met het bestuursorgaan dat het aannemelijk is dat he er samen niet uitkomt of als het conflict zuiver juridisch is.

Plaats opdracht