• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Snelheidsovertredingen

Je moet nog snel een boodschap doen, nog even naar een afspraak of je vertraging inhalen om nog op tijd te komen. De genoemde voorbeelden hebben gemeenschappelijk dat alles ‘snel’ gebeurt.

Hierin schuilt een risico dat je, waarschijnlijk onbewust, een snelheidsovertreding zult begaan op het moment dat je in de auto of op de scooter stapt. Herken je dit? Er zijn verschillende juridische gevolgen verbonden aan een snelheidsovertreding. Wil je weten welke? Wil je weten of je er iets tegen kan doen? Wil je weten of een advocaat iets voor je kan betekenen?

Plaats opdracht

Advocaat Snelhiedsovertredingen

Een advocaat bij snelheidsovertredingen

Als je aan een snelheidsovertreding denkt, komen de enveloppen met 'Centraal Justitieel Incassobureau' als afzender in beeld. Altijd een verrassing wat erin zit: heb je 5 km/u te hard gereden of misschien 35 km/u te hard? De wereld van snelheidsovertredingen bestaat niet enkel uit geldboetes, je kunt ook je rijbewijs kwijtraken. Bijvoorbeeld als je door een te hoge snelheid een ongeluk veroorzaakt. In alle situaties kan een advocaat je bijstaan. Door een adviserend optreden, je rijbewijs (eerder) terug te vorderen, de juridische gevolgen die aan een ongeluk verbonden zitten te beperken of het vorderen van een schadevergoeding.

Welk recht geldt bij snelheidsovertredingen?

Een snelheidsovertreding wordt bestraft op grond van artikel 21 Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Hierin staat beschreven wanneer je te hard rijdt. Het overschrijden van de maximumsnelheid binnen de bebouwkom geschiedt zodra je harder dan 50 km/u rijdt. Buiten de bebouwde kom is dat, op gewone wegen, vanaf 80 km/u, autowegen vanaf 100 km/u en bij snelwegen vanaf 130 km/u.

Deze maximumsnelheden zijn gemeten voor motorvoertuigen. Voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen gelden andere eisen. Zij mogen zich immers op een fietspad voortbewegen en daar is de maximumsnelheid 40 km/u. Op een rijbaan geldt een maximumsnelheid van 45 km/u.

Er bestaat ook een mogelijkheid dat er zich een situatie voordoet waarbij je bestraft kan worden op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet. Dit artikel beschrijft in zeer brede termen dat het verboden is je zodanig te gedragen dat er gevaar op de weg wordt veroorzaakt; of ander verkeer wordt gehinderd. De wetgever heeft bepaald dat snelheidsovertredingen gedragingen zijn die een gevaar of hinder op de weg veroorzaken.

Voorbeeld
Alaya zou om 20:00 uur bij haar oma zijn. Haar oma een is een vrouw van de tijd. Alaya veel te laat vertrokken. Ze probeert de tijd die ze te laat is vertrokken nog in te halen door ‘iets’ meer gas te geven. De toegestane snelheid is 80 km/u. Ze kent de weg goed dus ze besluit met 100 km/u de weg te vervolgen. Aan het einde van de weg zit een scherpe bocht met adviessnelheid 50 km/u. Alaya laat het gas los en probeert de bocht te nemen met 95 km/u en gebruikt hiervoor de 'binnenbaan'. Op dat moment komt een auto haar tegemoet. Ze probeert terug te komen op haar eigen weghelft, maar door de scherpe bocht en de snelheid die ze heeft, lukt het haar niet op tijd.

Het hoeft niet beschreven te worden wat de gevolgen zijn van Alaya’s rijgedrag. De maatstaf om te bepalen dat Alaya bestraft mag worden op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet, is vastgesteld door de rechter. Hij heeft bepaald dat het moet gaan om een reële kans op een ongeval, een concreet gevaarscheppende gedraging; één verkeersfout is onvoldoende.

Alaya reed al te hard, maar daarnaast heeft ze ook duidelijk de adviessnelheid van 50 km/u genegeerd. De samenloop van haar gedragingen heeft uiteindelijk een ongeval veroorzaakt. De officier van justitie zal een keuze maken welk wetsartikel het beste toegepast kan worden.

Tot slot is van belang om te weten dat je nooit tweemaal voor hetzelfde feit berecht mag worden. Een snelheidsovertreding wordt vaak bestraft met een geldboete. Stel dat je al een geldboete hebt ontvangen, dan kun je nooit op grond van bovenstaande artikelen voor de rechter worden geroepen.

Boete bij te hard rijden

De meest voorkomende straf die bij een snelheidsovertreding wordt opgelegd is een boete. Hoe hoog deze boete is, wordt berekend op grond van het principe: hoe gevaarlijker het gedrag, hoe hoger de boete.

Hoe hoog je boete ook is, er zal altijd €9,- extra berekend worden. Dit vanwege de administratiekosten. Denk hierbij aan het opsturen van de boete, de persoon die de boete heeft opgesteld of de persoon die de controle heeft uitgevoerd. Simpel gezegd: tijd kost geld en een boete opleggen kost tijd van de politie.

Niet elke snelheidsmeter in een auto exact hetzelfde afgestemd. Als je 7 kilometer te hard rijdt, zal dit niet bestraft worden. Dit komt vanwege de correctie van 4 kilometer vanwege wisselende metingen en de 3 kilometer die standaard niet berekend worden. Deze 7 kilometer geldt op het moment dat je op een weg rijdt met een maximumsnelheid van 100 kilometer of minder. Bij maximumsnelheden van 100 tot 120 km/u, geldt een totale correctie van 8 kilometer. Als er bij een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur 6 kilometer te hard wordt gereden, wordt ook een boete opgelegd.

Voorbeeld
Je rijdt als automobilist een woonerf op. Je weet dat de maximumsnelheid 30 km/u is. Je kent de weg goed ,die bestaat uit een plein. Breed genoeg zou je denken. Je besluit om je niet te houden aan de 30 km/u, maar net iets harder te rijden. Om de hoek blijkt de politie een snelheidscontrole uit te voeren. Ze houden je aan.

Hoe hoog is de boete nu? Aangezien het een erf betreft en er vaak kinderen buiten aan het spelen zijn, wordt de boete in het algemeen hoger dan een andere boete. Het boetebedrag zal ongeveer €140,- zijn.

Een andere strafverzwarende omstandigheid bij het opleggen van boetes, is de snelheidsovertreding bij wegwerkzaamheden. Dit heeft namelijk direct te maken met de veiligheid van personen die aan de weg aan het werken zijn. Een verhoogd risico.

Voor een bromfiets of gehandicapten voertuig gelden naast andere maximumsnelheden ook andere boetebedragen. Voor een bromfiets die de maximumsnelheid overtreedt van ligt een opgelegde boete tussen de €60,- en €250,-. Als je binnen een erf niet stapvoets rijdt, kan een boete van €95,- opgelegd worden.

Ben je het niet eens met een boete? Dan kun je bezwaar maken tegen de beschikking, zoals de boete ook wel genoemd wordt. Je schrijft dan een brief aan het CVOM, de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Hierin dient op zijn minst het volgende in vermeld te zijn:

  • naam;
  • adres;
  • postcode en woonplaats;
  • geboortedatum en geboorteplaats;
  • rekeningnummer.

Daarnaast moet je een kopie meesturen van de beschikking die je hebt ontvangen.

Als je bezwaar wilt maken tegen een opgelegde boete is het raadzaam en advocaat in te schakelen. In dit bezwaar zul je al een goede grond moeten aanvoeren waarom je het niet eens bent met de beschikking. Wellicht weet je zelf het beste waarom je het er niet mee eens bent, maar het probleem ligt vaak bij de bewijsvoering. Hoe kun je aantonen dat je bijvoorbeeld niet op de weg waar de snelheidsovertreding gemeten is, aanwezig was? Onze advocaten hebben ervaring met bewijsvoering en kunnen je adviseren of de gehele procedure voor hun rekening nemen.

Gevolgen van te hard rijden

De maximale straf die wordt toegekend als je wordt berecht op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet is een gevangenisstraf van twee maanden en een geldboete van de tweede categorie, te weten € 4.100,-. Een ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal twee jaar wordt als bijkomende straf geteld.

Net zoals bij diefstal & fraude, kan er sprake zijn van recidivegevaar. Als je eerder bestraft bent voor een snelheidsovertreding, dan mag de rechter een maximale onvoorwaardelijke rijontzegging opleggen van vier jaar.

Inname rijbewijs
Als de bijkomende maatregel, rijontzegging, wordt opgelegd zul je je rijbewijs moeten inleveren. Dit wordt meestal gedaan bij een snelheidsovertreding van 50 km/u of meer. Dit kan door de politie op verschillende manieren worden gemeten. De drie bekendste zijn de mobiele trajectsnelheidsmeter, de mobiele radarsnelheidsmeter en de lasergun. Als een van deze metingen boven de 50 km/u is uitgestegen, mag de politie de bestuurder staande houden en tot invordering van het rijbewijs overgaan. Als het een bromfiets betreft, zal een rijbewijs bij 30 km/u te hard worden ingevorderd. Het is uiteindelijk aan de officier van justitie om te bepalen of bij de meting aan de juiste verkeersstrafrechtelijke voorwaarden is voldaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan hij zelf bepalen dat het invorderen van een rijbewijs onrechtmatig was. Indien dit niet het geval is, dan dien samen met je advocaat te bewijzen dat de invordering onrechtmatig is. Lees hierover meer bij inname rijbewijs.

Strafblad
Van deze overtreding zal een proces-verbaal opgemaakt worden. Een proces-verbaal wordt geregistreerd in je justitiële documentatie (strafblad). Echter dit geldt niet bij een overtreding. Te hard rijden wordt beschouwd als een overtreding, en zal niet worden geregistreerd. Een overtreding waarbij de politie bevoegd is tot invorderingen van het rijbewijs zal daarentegen wel worden geregistreerd in je justitiële documentatie. De duur van deze registratie is maximaal vijf jaar.

Snelheidsovertreding in Duitsland of België

Je gaat een boodschap doen in Duitsland of een weekendje weg naar België. Wat nu als je in het buitenland wordt aangehouden voor een snelheidsovertreding?

Een groot verschil met Nederland is dat je de boete die je ontvangt in Duitsland en België meteen moet betalen. Dit kan vaak contant maar ook via een mobiele pinautomaat. Daarnaast zijn de hoogte van de boetes ook anders bepaald dan in Nederland. Dezen zijn in het algemeen lager. ‘In het algemeen’ is hier zeer bewust gebruikt. In Duitsland mogen overheden namelijk de hoogte van de boetebedragen per regio of stad aanpassen.

Je kunt ook thuis een buitenlandse boete ontvangen, bijvoorbeeld als je geflitst bent. Daartegen kun je, net als in Nederland, bezwaar maken. Daarnaast mag je altijd verzoeken om een Nederlandse vertaling van de boete. Als je het eens bent met de boete kun je deze via een internationale overschrijving betalen. Hiervoor heb je een code nodig. Deze code kun je vinden op de acceptgiro of de bijgevoegde brief die je hebt ontvangen. In België wordt vaak een vragenformulier toegevoegd. Op dit formulier kun je je eigen verklaring afleggen en terugsturen.

Als je bezwaar gaat maken kun je hulp vragen aan een advocaat of de ANWB. De ANWB is namelijk ook bij zulke internationale procedures betrokken. De ANWB kan adviseren, een advocaat helpt met het leveren van bewijs en het maken van bezwaar.

Gerechtelijke procedure bij een snelheidsovertreding

Een snelheidsovertreding bevat al het woord overtreding. Bij strafrecht kun je lezen dat overtredingen als apart onderwerp wordt beschreven. De procedure begint altijd met een dagvaarding waarbij je wordt opgeroepen om bij de kantonrechter te verschijnen. Dit is als je ouder bent dan 16 jaar. Als je jonger dan 16 jaar bent, dan zul je voor de kinderrechter moeten verschijnen.

Even aangenomen dat je 16 jaar of ouder bent. Je ontvangt een dagvaarding, en nu? Het is op dat moment raadzaam om een advocaat in te schakelen. Hij of zij zal jou namelijk door de procedure kunnen helpen. Een procedure bij de kantonrechter krijgt vaak minder aandacht dan een procedure bij een strafrechter. Een overtreding wordt als minder ernstig ervaren dan een misdrijf, dus soms lijkt de ongeschreven regel te bestaan dat een rechter minder zorgvuldig hoeft om te gaan met deze procedures. Echter is zorgvuldigheid van de behandeling van groot belang als je wordt berecht op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet. Hierbij zijn de verdenkingen, zoals in het voorbeeld van Alaya, soms zwaar. Een zorgvuldige behandeling van je zaak is dus belangrijk. Een advocaat kan er voor zorgen dat je gehoord wordt en dat je een straf (of geen straf) toegewezen krijgt die gerechtvaardigd is. Als er sprake is van een rijontzegging, vaak het geval bij gerechtelijke procedures in dit kader, is een kundige advocaat eens te meer van belang.

Plaats direct je vraag