• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Vennootschapsbelasting

Naamloze vennootschappen (nv) en besloten vennootschappen (bv) zijn verplicht om vennootschapsbelasting te betalen. Deze belasting wordt betaald over de belastbare winst.

Ook stichtingen of verenigingen zijn in sommige gevallen verplicht tot betaling van vennootschapsbelasting. Soms krijg je als bedrijf te maken met financiële tegenslagen waardoor het lastig is om aan je belastingverplichting te voldoen. Het is dan belangrijk om op de juiste manier te handelen.

Advocaat Vennootschapsbelasting

Plaats direct je vraag

Ik heb verlies gedraaid, hoe zit het met vennootschapsbelasting?

Als bedrijf betaal je vennootschapsbelasting over de belastbare winst die je hebt gemaakt in een boekjaar. Een boekjaar waarover je belastingaangifte betaalt staat gelijk aan het boekjaar zoals vastgelegd in de statuten van de vennootschap. Als je verlies draait dan kan je dit verlies verrekenen op twee manieren:

 • Carry back: Je verrekent je verlies met de winst die je in het voorgaande jaar gemaakt hebt. Tegenwoordig is het niet meer mogelijk om verliezen te verrekenen met winsten uit andere jaren dan het voorgaande jaar.

Voorbeeld:
Tom is bestuurder van een nv en de nv heeft in 2016 verlies gedraaid. Hij wil dit verlies graag verrekenen met de winst van 2014. Mag dit?

Antwoord:
Nee, Tom kan enkel zijn verlies verrekenen met de winst uit het voorgaande jaar, dit betekent dat hij zijn verlies mag verrekenen met de winst die hij in 2015 heeft gemaakt.

 • Carry forward: Je verrekent je gedraaide verlies met toekomstige winsten. Dit gebeurt wanneer na carry back verrekening nog steeds een deel van het verlies overblijft. Het overige bedrag aan verlies wordt dan vastgezet en later verrekend met winsten die in de toekomst worden gemaakt. Je mag verliezen alleen verrekenen met winsten die maximaal zes jaar na het gedraaide verlies zijn gemaakt.

Voorbeeld
Tom heeft in 2019 verlies gemaakt en verrekend met zijn winst van 2018, maar er is nog steeds een deel van het verlies wat niet verrekend is. Daarom wil hij het overige deel van het verlies carry forward verrekenen met een toekomstige winst. Tot welk jaar mag Tom zijn verlies maximaal verrekenen?

Antwoord​​​​​​​
Tom heeft in 2019 verlies gemaakt en mag dit verrekenen met winsten die maximaal zes jaar na dit gedraaide verlies zijn gemaakt. Hij mag zijn verlies dus verrekenen tot 2019 + 6 = tot 2025. Verlies uit 2019 verrekenen met een winst die Tom maakt in 2026 is dus niet toegestaan.

Wanneer je meerdere jaren achter elkaar verlies draait is het verstandig om een advocaat gespecialiseerd in belastingrecht om hulp te vragen om verdere problemen of zelfs een faillissement te voorkomen.

Ik kan mijn vennootschapsbelasting niet betalen, wat kan ik doen?

Je kunt uitstel van je aangifte vennootschapsbelasting aanvragen. Je kunt ook uitstel van betaling aanvragen bij de belastingdienst wanneer je kunt aantonen dat je binnen een jaar kunt betalen. Het is van belang dat je kunt aantonen dat de financiële problemen waarin jouw onderneming verkeert van tijdelijke aard zijn. Nadat je een verzoek hebt gedaan tot uitstel van betaling ontvang je binnen acht weken een brief. Hierin staat of jouw verzoek wordt goedgekeurd en indien het verzoek is goedgekeurd staat erin wanneer je wel de belasting dient te betalen. Uitstel wordt verleend voor maximeel één jaar.

Je kunt ook vragen om een betalingsregeling. Dit houdt in dat je de belasting die je verschuldigd bent in termijnen betaalt:

Voorbeeld
Jacqueline heeft een bedrijf en moet 3000 euro vennootschapsbelasting betalen. Door een aantal tegenslagen lukt het Jacqueline niet om dit bedrag in een keer te voldoen. Daarom stelt zij voor om de verschuldigde belasting in termijnen te betalen. Ze stelt voor om de belasting in vijf termijnen te voldoen. Daarbij betaalt zij de eerste maand 1000 euro en de daaropvolgende vier termijnen 500 euro.

Wanneer je nog geld ontvangt van de belastingdienst is het ook mogelijk om dit te verrekenen met het bedrag dat je nog moet betalen aan vennootschapsbelasting:

Voorbeeld
Jacqueline heeft nog 300 te goed van de belastingdienst. Zij moet 500 euro vennootschapsbelasting betalen, maar zij kan dit niet betalen omdat haar bedrijf op dit moment in financiële problemen verkeert. Jacqueline vraagt of haar belastingschuld verrekend kan worden met het bedrag dat zij nog terugkrijgt van de belastingdienst. Zij moet daarom nog maar 500-300=200 euro belasting betalen.

Let erop dat je bij uitstel van betaling wel rente betaalt over de nog te betalen belasting. Uitstel van betaling kost dus geld!

Ik ben vergeten om uitstel van betaling aan te vragen, ben ik persoonlijk aansprakelijk?

Naamloze vennootschappen (nv) en besloten vennootschappen (bv) betalen vennootschapsbelasting. Je betaalt vennootschapsbelasting over de winst die je bedrijf maakt. Stichtingen en verenigingen, zoals sportclubs of culturele instellingen moeten in sommige gevallen ook vennootschapsbelasting afdragen. Dit is het geval als

 • De stichting of vereniging deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt of naar winst streeft en er geen vrijstelling van toepassing is, of;
 • Als zij een activiteit ontplooit waarmee zij concurreert met ondernemers en er geen vrijstelling van toepassing is, of;
 • Als zij van de inspecteur een uitnodiging krijgt om aangifte te doen.

Het is belangrijk om je verzoek tot uitstel van betaling op tijd in te dienen. Dit betekent dat je binnen tien dagen nadat de belastingaangifte had moeten worden ingediend een melding maakt van je betalingsonmacht en uitstel van betaling aanvraagt. Het is belangrijk om de oorzaak van je onmacht tot betaling te noemen. De belastingdienst zal je dan proberen te helpen om het probleem op te lossen. Dit kan alleen als ze de oorzaak weten van je financiële problemen.

Wanneer je niet op tijd meldt dat je de vennootschapsbelasting niet kunt betalen kan je in grote problemen komen. Je kan dan namelijk als bestuurder van een vennootschap persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit betekent dat de belastingdienst ook jouw persoonlijke bezittingen kan vorderen.

Ook wanneer je wel een melding hebt gemaakt van je betalingsonmacht maar geen uitstel van betaling hebt aangevraagd kan je in de problemen komen. De belastingdienst kan dan sneller overgaan tot vordering van het verschuldigde bedrag.

Wanneer kom ik als stichting of vereniging in aanmerking voor vrijstellingen of aftrekkingen van de vennootschapsbelasting?

Er bestaan verschillende vrijstellingen en aftrekkingen van vennootschapsbelasting waarvoor je in aanmerking kunt komen bij bepaalde rechtsvormen. In geval van een stichting of vereniging zijn de volgende vrijstellingen en aftrekken van toepassing:

Vrijstelling vennootschapsbelasting:
Alle stichtingen en verenigingen kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling behalve kleine pensioen- of lijfrentestichtingen. Wanneer je als stichting per jaar niet meer dan 15.000 euro fiscale winst maakt of wanneer je fiscale jaarwinst en de winst van de vier daaraan voorgaande jaren niet meer bedraagt dan 75.000 euro kom je in aanmerking voor een vrijstelling van vennootschapsbelasting. Je kunt er ook voor kiezen om wel belastingplichtig te zijn en niet te worden vrijgesteld want soms is dit voordeliger. Deze keuze maak je voor een periode van vijf jaar en je dient dit door te geven aan de belastingdienst in het eerste jaar van deze periode op het moment van de aangifte vennootschapsbelasting.

Weet je niet zeker of het voordeliger is om belastingplichtig te zijn? Vraag hulp aan een gespecialiseerde advocaat!

Aftrek fictieve personeelskosten:
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) of organisaties die een sociaal belang behartigen (SBBI’s) kunnen fictieve personeelskosten aftrekken van de te betalen vennootschapsbelasting. Dit zijn fictieve kosten die gemaakt worden voor arbeid door vrijwilligers. Deze kosten worden gebaseerd op het minimumloon, tenzij je aantoont dat er een hoger loon van toepassing moet zijn. Er gelden wel enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor een dergelijke aftrek:

 • De gemaakte winst is voornamelijk het resultaat van arbeid door vrijwilligers;
 • De gegevens van de vrijwilligers (naam, adres en woonplaats) zijn vastgelegd in de administratie;
 • Ook de beloningen die vrijwilligers hebben gekregen moeten worden vastgelegd in de administratie
 • Alleen aftrek van fictieve personeelskosten indien dit bedrag hoger is dan de aftrek voor kenbaar fonds wervende activiteiten. 

Aftrek kenbaar fonds wervende activiteiten:
Dit zijn activiteiten die voor meer dan 30% door vrijwilligers worden uitgevoerd en waarbij goederen of diensten worden geleverd tegen een prijs gelijk aan of hoger dan de marktprijs. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers hierbij aan de afnemers van de goederen of diensten bekend maken dat de opbrengst vrijwel helemaal voor een ANBI is.

Plaats direct je vraag​​​​​​​