• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Consumentenkoop voor de verkoper

Consumentenkoop voor de verkoper

Ben jij verkoper en functioneer je vaak als tussenpersoon van de leverancier en de koper? Heb jij weleens conflicten die zijn ontstaan vanwege onjuiste informatie, onbetaalde facturen of een gebrekkig product?

Dan biedt een advocaat die gespecialiseerd is in het contractenrecht hoogstwaarschijnlijk een uitweg.

Plaats direct je vraag

Advocaat Consumentenkoop voor de verkoper

De verkoper en zijn/haar advocaat

In het Burgerlijk Wetboek is een wet opgenomen die bescherming biedt voor de consument. Deze bescherming ziet op de non-conformiteit van een koopovereenkomst. Een verkoper die wordt geconfronteerd met het begrip ‘non-conformiteit’, zal waarschijnlijk aan het kortste eind trekken. Er is vaak nog een producent/leverancier bij betrokken en de verkoper is vaak de tussenpersoon. Maar als de verkoper aansprakelijk wordt gesteld voor de gebrekkigheid in het product, door wie of wat wordt de verkoper dan beschermd? En kan de verkoper wel aansprakelijk gesteld worden, als de gebrekkigheid al is ontstaan bij de producent? Een advocaat heeft vanwege zijn kennis en ervaring de mogelijkheid om deze vragen te beantwoorden en indien nodig samen met jou actie te ondernemen. In veel gevallen zal een brief van de advocaat uiteindelijk tot het gewenste resultaat leiden, wat voorafgaand niet lukte.

Wat zijn de verplichtingen voor een verkoper?

Een verkoper moet zich houden aan een aantal verplichtingen jegens de consument. Indien hij niet voldoet aan bepaalde verplichtingen loopt hij of zij het risico dat de consument het koopcontract ontbindt, schadevergoeding vordert of een verzoek doet tot herstel van het product. Enkele verplichtingen lijken vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting dat een verkoper kwalitatief goede producten moet leveren. Stel dat op een etiket van een magnetron staat: ‘met verschillende ontdooistanden’. Op het moment dat jij je producten gaat ontdooien blijkt dat er maar één ontdooistand aanwezig te zijn. De verkoper voldoet dan niet aan zijn verplichting, namelijk het leveren van een product dat voldoet aan de omschrijving. De koper mocht een kwaliteit verwachten waartoe ook verschillende ontdooistanden behoorden.

Andere verplichtingen voor de verkoper zijn:
• Het aangeven of het product geschikt is voor datgene waarvoor je het wilt gebruiken;
• Het nakomen van de verwachtingen die door de fabrikant over het product zijn gewekt.

Mocht een verkoper niet aan zijn verplichtingen voldoen, kan een consument onder andere eisen dat het product alsnog juist wordt geleverd, hersteld wordt of vervangen, een (gedeelte) van de koopprijs wordt terugbetaald of zelfs ontbonden. Indien je als verkoper niet aan de verplichtingen voldoet, dan dien je ook als verkoper een oplossing te bieden.

Enkele situaties worden gezien als een verplichting voor de verkoper, maar dit is echter niet wettelijke bepaald. Denk hierbij voornamelijk aan het bijvoegen van een handleiding. Een handleiding wordt meestal bij een product toegevoegd, maar dit is geen verplichting.

De koper houdt zich niet aan de voorwaarden, wat nu?

‘Klant is koning’, wordt vaak gezegd als het om consumentenkoop gaat. Het is echter ook mogelijk dat een consument niet aan zijn verplichtingen voldoet. Een verkoper heeft dan ook een mogelijkheid om de koper te verplichten alsnog tot nakoming van het contract over te gaan. Je hebt als verkoper de volgende mogelijkheden:

 1. Je vordert de koopprijs;
 2. Je vordert de incassokosten, te weten de kosten die je als verkoper hebt moeten maken;
 3. Een vergoeding van de wettelijke rente over de koopprijs.

Voorbeeld
Patrick heeft een eigen winkel in witgoed. Enkele maanden geleden heeft hij een koelkast aan Sandra verkocht. Hij heeft al tweemaal een herinnering gestuurd omdat ze de factuur niet betaald. Hierdoor heeft hij administratiekosten moeten maken. Na een derde herinnering laat hij weten dat er incassokosten zijn gevorderd op het openstaande bedrag. Sandra laat echter nog steeds niets van zich horen. Patrick ziet geen uitweg meer en belt een advocaat voor juridisch advies.

De advocaat van Patrick stelt voor om een dagvaarding op te stellen en aan Sandra te sturen. Het bedrag is immers ondertussen opgelopen tot €650,-. Patrick heeft immers Sandra voldoende in staat gesteld om de koopovereenkomst na te komen, maar zij laat dit ondanks de herinneringen na. Patrick zal als verkoper beschermd worden op grond van het algemene contractenrecht: beiden partijen dienen hun verplichtingen na te komen.

Moet je als verkoper de bedenktijd in acht nemen?

De bedenktijd is speciaal ingericht om de consument te beschermen tegen het sluiten van koopcontracten waaruit blijkt dat ze niet tekenen voor het product dat ze zouden willen. Het betreft dan niet producten die van je van te voren kunt zien, zoals kleding uit een winkel of een ketting op de markt. Het betreft producten die worden verkocht aan de deur, op het internet of telefonisch. Volgens de wet hebben consumenten in deze situaties 14 dagen bedenktijd. Hierop zijn echter wel enkele uitzonderingen van toepassing. De verkoper is in deze situatie verplicht om informatie te verschaffen over de bedenktijd.

De verplichte informatie houdt in:

 • Vanaf welke dag de 14 dagen bedenktijd van toepassing is;
 • De uitzonderingen op deze bedenktijd, zoals feestdagen en weekenden;
 • Hoe een consument zich kan beroepen op zijn bedenktijd;
 • Hoe het product teruggestuurd kan worden;
 • Wat, wanneer en hoe je als verkoper terug dient te betalen;
 • Wat er geldt als er producten tijdens de bedenktijd worden geleverd.

Mocht informatie ontbreken en dit als oorzaak gelden voor een eventueel conflict. Dan zal de bedenktijd voor de consument kunnen worden verlengd.

De aansprakelijkheid en garantie van een verkoper

Indien de verkoper aansprakelijk wordt gesteld voor een gebrekkig product of onjuiste informatie, dan zal in de meeste gevallen door de koper moeten worden aangetoond dat de fout inderdaad bij de verkoper ligt. Een garantie zou dan uitkomst bieden. In een garantieperiode dient de verkoper het gebrek te herstellen, te vervangen of een vervangende schadevergoeding uit te keren. Als de garantieperiode voorbij is, dan dient beoordeeld te worden of de koper nog recht heeft op een garantietermijn. Hoe dit precies zit lees je in contracten – non-conformiteit en garanties.

Als een product buiten de garantie valt, is het mogelijk dat de verkoper niet aansprakelijk is voor het gebrekkige product. Stel je de volgende situatie voor:

Voorbeeld
Gert heeft een nieuwe grasmaaier gekocht bij Praxistuin. De medewerker heeft hem voorzien van informatie over de verschillende grasmaaiers en hem, gezien de grote van de tuin, een zitmaaier aangeraden. Gert gaat tevreden naar huis en zodra hij thuis is, neemt hij nog uitgebreid de handleiding door. De dag erna gaat hij zijn gazon maaien. Aangezien hij zijn gazon heeft opgedeeld door paadjes die er tussen lopen, rijdt hij af en toe met de messen van de grasmaaier over de stenen heen. Hij had al in de handleiding gelezen dat de messen enkel waren bestemd voor het snijden van gras. Anderhalf jaar later blijkt de grasmaaier niet meer op de juiste wijze te functioneren.

Wie is nu aansprakelijk voor de defecte grasmaaier? De slijtage is duidelijk veroorzaakt door het onjuiste gebruik van de grasmaaier door de koper. Dit is ook aantoonbaar door de messen te controleren. In deze situatie, waarin de verkoper aan alle verplichtingen heeft voldaan, zal de verkoper niet meer aansprakelijk zijn.

Er kan echter nog een conflict ontstaan vanwege de aard van het product. Wellicht mag verwacht worden dat de levensduur langer zal zijn. Echter, heeft de koper niet zo gehandeld dat de levensduur ook redelijk is. Hierbij is bewijs van groot belang en dient een sterke basis te liggen in de argumenten. Een advocaat heeft hier ervaring mee en weet de juiste tactiek om samen met jou het probleem aan te pakken. Er zal in eerste instantie geprobeerd worden om een oplossing te vinden door te overleggen met de koper. Indien dit geen resultaat oplevert, zullen er verdere stappen moeten worden ondernomen.

Wat kun je als verkoper doen tegen het ontbinden van het contract?

Aangezien een verkoper in de meeste gevallen een tussenpersoon is in het proces van de koop en verkoop van de producten. Om te voorkomen dat de verkoper bekneld raakt tussen de producent en de consument is artikel 7:25 van het Burgerlijk Wetboek in het leven geroepen. Dit wetsartikel biedt bescherming voor de verkoper ten opzichte van de consument. De verkoper kan de schade die hij lijdt doordat een consument een beroep doet op ontbinding (of schadevergoeding, herstel of vervanging) verhalen op zijn voorschakel. De voorschakel zal dus in de meeste gevallen de producent of groothandel zijn.

Een verkoper krijgt echter niet onbeperkte bescherming. Ten eerste krijgt een verkoper alleen de kosten vergoed van de voorschakel die in redelijkheid zijn gemaakt. Mocht de verkoper dus verweer hebben gevoerd tegen de consument, maar wel de kans van slagen bijna 0% geschat, dan zijn deze niet in redelijkheid gemaakt. De kosten van het verweer worden dus niet vergoed. Daarnaast zal een verkoper ook niet de kosten op de voorschakel kunnen verhalen als hij bekend was met het gebrek, of een gebrek dat na de aflevering is ontstaan. Tot slot kan de verkoper geen kosten op de voorschakel verhalen als de grondslag productaansprakelijkheid is. Aan de productaansprakelijkheid zijn andere voorwaarden gesteld.

Er zijn daarnaast nog een aantal vereisten in artikel 7:25 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Ten eerste kan een beroep op artikel 7:25 van het Burgerlijk Wetboek alleen slagen als de voorschakel handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf. Of de voorschakel heeft gehandeld in de uitoefening van beroep of bedrijf, wordt objectief beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden. Ten tweede kan een voorschakel zich niet op een eventueel exoneratiebeding dat in het contract is opgenomen beroepen. Het beding houdt immers in dat de wettelijke verplichting tot schadevergoeding bij non-conformiteit wordt uitgesloten of beperkt. Indien dit wordt uitgesloten ten opzichte van de voorschakel, dan kan de consument zich alleen nog op de verkoper beroepen en dat is ten nadele van de verkoper. Artikel 7:25 van het Burgerlijk Wetboek bepaald dat niet van het artikel mag worden afgeweken indien dit ten nadele zal zijn voor de verkoper.

Geldt artikel 7:25 van het Burgerlijk Wetboek ook internationaal?

Indien er sprake is van een internationaal opererende leverancier, dan geldt artikel 7:25 BW niet. Als de verkoopketen zich in het buitenland bevindt, dan dreigt de schade te stranden bij de laatste Nederlandse schakel, dus de verkoper. In verdragen of in het Europees beleid wordt aan producenten / leveranciers meer vrijheid toegekend. Zodra men de grens overgaat, zullen deze bepalingen gelden. Een advocaat kan duidelijkheid scheppen over de wettelijke- of verdragsbepalingen die van toepassing zijn op jouw situaties.

Indien artikel 7:25 van het Burgerlijk Wetboek op jou van toepassing lijkt te zijn, blijkt dat er nog veel zaken voor interpretatie vatbaar zijn. Het invullen van deze interpretatie is vrij en is naast een voordeel ook een nadeel. Het is immers een nadeel als jij als verkoper een andere interpretatie hebt als de consument. Hierbij zal de advocaat een rol kunnen spelen. Hij of zij kan duidelijkheid scheppen en trachten een oplossing te vinden.


Plaats opdracht