• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Executiegeschillen

Als een vonnis van de rechtbank tot uitvoer wordt gebracht en jij bent het daar niet mee eens, dan kan je je hiertegen verzetten door middel van een executiegeschil.

Je moet dan bewijzen waarom de andere partij niet het recht heeft om de executie te beginnen of te voltooien. Een advocaat kan samen met jou kijken of een procedure kans van slagen heeft en welke stappen jij kan ondernemen.

Plaats direct je vraag

Advocaat Executiegeschil

Wat is een executiegeschil?

In het artikel over beslag is het verschil tussen conservatoir en executoriaal beslag uitgelegd. Executoriaal beslag betekent eigenlijk ‘tot uitvoer leggen’. Als jij als veroordeelde partij je wil verzetten tegen de uitvoer (ook wel ‘executie’ genoemd) van een vonnis, dan kan je dit doen door middel van een kort geding, door aan te tonen dat de andere partij misbruik maakt van zijn of haar executiebevoegdheid. Dit wordt een executiegeschil noemt. Je moet dan dus aantonen dat de andere partij het recht mist om de executie aan te vangen of te voltooien. Eigenlijk moet je dit aanvragen bij de rechtbank, maar in de praktijk wordt er vaak naar de voorzieningenrechter gegaan. Je vraagt de rechter dan om de executie van het vonnis te laten uitstellen.

Wanneer is er sprake van misbruik van het executierecht?

De Hoge Raad heeft vastgesteld in welke gevallen er sprake is van misbruik van bevoegdheid. Er zijn drie gevallen te onderscheiden:

  • Het vonnis dat wordt geëxecuteerd berust op een juridische of feitelijke fout;
  • Na het vonnis komen feiten aan het licht waardoor er een zogenaamde ‘noodtoestand’ ontstaat voor de veroordeelde partij;
  • Er zijn feiten aan het licht gekomen waardoor het onaanvaardbaar zou zijn als de executerende partij van het executierecht gebruik zou kunnen maken.

Voorbeeld
Anneke heeft een geschil met de bank. De bank is ervan overtuigd dat zij een betalingsachterstand heeft, maar Anneke weet dat ze altijd netjes heeft betaald. De bank besluit over te gaan tot executoriale verkoop. De bank heeft al gauw een vonnis om Anneke’s huis openbaar te verkopen. Al snel komt Anneke erachter dat er sprake is van een fout: in de hypotheekakte staat een verkeerd maandelijks bedrag vermeld. Daardoor heeft ze al die tijd te weinig overgemaakt. Ze schakelt een advocaat in om naar de situatie te laten kijken. De advocaat is ervan overtuigd dat er sprake is van een vonnis dat berust op een fout, namelijk het verkeerde bedrag in de akte. Er wordt contact opgenomen met de bank, om de fout te herstellen en het vonnis in te trekken.

Hoe start ik een executiegeschil in een kortgedingprocedure?

Zoals hiervoor kort beschreven maak je een executiegeschil aanhangig bij de voorzieningenrechter in een kortgedingprocedure. Een zaak is geschikt om in kort geding te worden beslist als

  • De zaak spoedeisend is;
  • De ordemaatregel die wordt gevraagd moet een voorziening bij voorraad zijn. De maatregel moet dus al gebruikt kunnen worden voordat de rechter zich heeft uitgesproken in een bodemprocedure.

Het is belangrijk om te weten dat je tijdens het executiegeschil geen inhoudelijke bezwaren mag aanvoeren tegen het oorspronkelijke vonnis. Deze bezwaren mag je natuurlijk wel gebruiken om te onderbouwen dat er sprake is van misbruik van de executiebevoegdheid.

Voorbeeld
Jeroen heeft enorme betaalachterstanden op zijn hypotheek. De bank besluit over te gaan tot executoriale verkoop van zijn huis. Jeroen is van mening dat de bank hiermee misbruik maakt van hun executierecht. Hij vraagt een advocaat om advies en samen besluiten ze een kortgedingprocedure te starten bij de rechtbank. Er wordt gekeken of de zaak van Jeroen voldoet aan de twee vereisten die hierboven zijn genoemd. De zaak van Jeroen is spoedeisend, omdat als er niet snel wordt gehandeld zijn huis executoriaal verkocht kan worden. Ook is de voorziening uitvoerbaar bij voorraad: het uitstellen van de executie is een voorlopige maatregel die kan worden ingeroepen voordat er een bodemprocedure is geweest.

Zit jij in dezelfde situatie als Jeroen? Heb jij betaalachterstanden en lijkt het erop dat je huis executoriaal verkocht gaat worden, maar ben je het daar niet mee eens omdat je vindt dat de bank misbruik maakt van de executiebevoegdheid? 

Wat kan ik doen tegen een vonnis tot woningontruiming?

Een vonnis kan betrekking hebben op het feit dat je woning moet worden ontruimd. Als je tegen dit vonnis een kortgedingprocedure start (een executiegeschil dus, zie hierboven voor meer informatie), kan de rechter alleen een staking van het ontruimen van je woning bevelen, dit wordt ook wel ‘staking van de tenuitvoerlegging van het vonnis’ genoemd. Een rechter zal deze staking alleen toewijzen als diegene die wil ontruimen geen redelijk belang heeft bij de ontruiming.

Voorbeeld
Naast het vonnis tot executoriale verkoop van Jeroens huis, is er nu ook een vonnis tot woningontruiming. Ook hier is Jeroen het niet mee eens, en hij wil de uitvoer van dit vonnis zo snel mogelijk laten staken. Samen met zijn advocaat besluit hij daarom een kortgedingprocedure aan te spannen, om staking van de uitvoering van het vonnis te vorderen.

Ook in deze situatie is het verstandig om snel een advocaat in te schakelen. Samen met een advocaat kan je kijken wat je tegen de woningontruiming kan doen, bijvoorbeeld een kortgedingprocedure starten. 

Waar kan een advocaat mij bij helpen bij een executiegeschil?

Op het moment dat jij vindt dat de andere partij misbruik maakt van zijn of haar recht tot executie, kan je een executiegeschil aanhangig maken. Zoals hierboven beschreven is het verstandig om van tevoren een advocaat raad te plegen. Een advocaat kan samen met jou kijken wat in jouw situatie verstandige stappen zijn om te ondernemen en of een kortgedingprocedure kans van slagen heeft. Ook kan een advocaat met jou meedenken over andere passende mogelijkheden of oplossingen.

Plaats opdracht