• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Surseance van betaling

Surseance van betaling betekent uitstel van betaling. Het kan zijn dat je als ondernemer je vorderingen niet kan voldoen en dit ook gevolgen heeft voor de rest van de bedrijfsvoering.

Surseance van betaling kan ervoor zorgen dat je orde op zaken kan stellen en faillissement kan afwenden. Surseance van betaling moet echter wel eerst verleend worden door de rechtbank.

Plaats direct je vraag

Advocaat Surseance Van Betaling

Wat betekent surseance van betaling en wat houdt het in?

Surseance van betaling betekent, zoals hierboven gezegd, uitstel van betaling. Op het moment dat je bedrijf moeite heeft om de rekeningen te voldoen, dan is er de mogelijkheid om surseance van betaling aan te vragen. Op het moment dat surseance van betaling wordt toegewezen door de rechtbank, dan hoef je tijdens de door de rechtbank bepaalde periode niet te voldoen aan (sommige) vorderingen. Niet alle vorderingen vallen onder surseance van betaling, denk hierbij aan de vorderingen van het UWV en de Belastingdienst. Tijdens de periode van surseance van betaling, heb je de mogelijkheid om orde op zaken te stellen. Zo kan je afspraken maken met al je schuldeisers. Zo’n soort afspraak wordt een ‘akkoord’ genoemd. Een surseance van betaling kan eindigen door een akkoord dat wordt gesloten met alle schuldeisers, maar surseance van betaling kan ook eindigen als je bedrijf failliet wordt verklaard.

Voorbeeld
Bedrijf A uit Utrecht heeft moeite om alle rekeningen te voldoen en vraagt daarom via een advocaat surseance van betaling aan bij de rechtbank. De rechtbank die bevoegd is in deze situatie is de rechtbank waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar is gelegen. Dat is in dit geval dus Utrecht. Om surseance van betaling aan te vragen bedrijf A alle financiële stukken en een lijst van schuldeisers aanleveren. Op het moment dat de rechtbank akkoord gaat met de surseance van betaling, heeft bedrijf A de tijd om afspraken te maken met alle schuldeisers. Echter kan het ook zo zijn dat de surseance van betaling uiteindelijk in een faillissement wordt omgezet.

Hoe vraag ik surseance van betaling aan?

Alleen aan rechtspersonen kan surseance van betaling worden verleend. Een verzoek tot surseance van betaling wordt aangevraagd door een advocaat bij de rechtbank, de advocaat moet hierbij alle financiële stukken en een lijst van schuldeisers aandragen. De rechter geeft vervolgens een beschikking af waarin staat dat je voor een bepaalde tijd je schuldeisers niet hoeft te betalen. De rechtbank verleent alleen surseance van betaling als je bedrijf voldoet aan twee eisen: op dit moment kan je je opeisbare schulden niet voldoen én naar alle waarschijnlijkheid kan je na verloop van tijd deze opeisbare schulden wel voldoen.

Voorbeeld
Bedrijf A wil dus surseance van betaling aanvragen en heeft daarom een advocaat ingeschakeld. Samen met de advocaat stelt bedrijf A een lijst van schuldeisers op en kijkt of alle financiële stukken volledig zijn. De advocaat dient, wanneer dit allemaal geregeld is, een verzoek tot surseance van betaling bij de rechtbank in Utrecht aangezien bedrijf A aan de twee bovenstaande vereisten voldoet. Tevens is het centrum van de voornaamste belangen van bedrijf A in dit geval Utrecht. De advocaat moet een verzoekschrift indienen bij de rechtbank, door zowel hemzelf als bedrijf A ondertekend.

Wil jij net als bedrijf A surseance van betaling aanvragen voor jouw bedrijf? Dan heb je een advocaat nodig! Een advocaat moet namelijk het verzoek voor jou indienen bij de rechtbank.

Hoe lang duurt surseance van betaling?

Als je advocaat een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend, dan zal de rechtbank dit verzoek met spoed behandelen. De rechtbank zal in eerste instantie voorlopige surseance van betaling meteen verlenen. Er wordt dus geen zitting gehouden, de schuldenaar wordt niet gehoord en er wordt niet inhoudelijk naar het verzoek gekeken. Er wordt wel meteen een bewindvoerder aangesteld. De voorlopige verlening van surseance van betaling wordt in de Staatscourant aangekondigd en ingeschreven in het openbare surseanceregister van de rechtbank en het Centraal Insolventieregister.

Voorbeeld
Nadat de advocaat van bedrijf A het verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend, krijgt bedrijf A direct te horen dat de surseance van betaling voorlopig is verleend. De griffier van de rechtbank zorgt dat de surseance wordt gepubliceerd, zodat ook alle schuldeisers het weten. Dit geeft de advocaat van bedrijf A en bedrijf A zelf de ruimte en tijd om na te denken over de vervolgstappen.

Doorgaans krijgen ondernemingen dus direct te horen dat er een voorlopige surseance van betaling is verleend. Er gaat geruime tijd over voordat de rechtbank een uitspraak doet met betrekking tot de definitieve verlening van de surseance van betaling. Tijdens deze periode kan een advocaat jou adviseren en uitleggen welke stappen zullen volgen in het proces en waar je op moet letten. Zo zal je niet voor onverwachte problemen of uitdagingen komen te staan. 

Wanneer wordt een bewindvoerder aangesteld?

Als het verzoek tot surseance van betaling is ingediend, zal de rechtbank onmiddellijk een bewindvoerder aanstellen. De bewindvoerder voert vanaf dat moment, samen met de schuldenaar, het beheer van de onderneming. De bewindvoerder zoekt uit of surseance van betaling een mogelijkheid geeft tot verbetering van de financiële positie. De bewindvoerder adviseert de rechtbank hierover. Naar aanleiding van het advies van de bewindvoerder besluit de rechtbank dus of de surseance van betaling definitief kan worden gemaakt of niet.

Voorbeeld
Nu de voorlopige surseance van betaling aan bedrijf A is verleend, is er ook meteen een bewindvoerder aangesteld. De bewindvoerder van bedrijf A onderzoekt de financiële positie van het bedrijf en constateert dat het bedrijf te weinig middelen heeft om aan de lopende verplichtingen te voldoen. De bewindvoerder zal daarom waarschijnlijk aan de rechtbank adviseren om de surseance niet definitief te maken, maar in plaats daarvan het faillissement van bedrijf A uit te spreken.

Wat zijn mijn rechten en verplichtingen tijdens surseance van betaling?

Zoals eerder gezegd, de bewindvoerder voert samen met de schuldenaar het beheer van de onderneming. Dit betekent dat de schuldenaar niet alleen rechtshandelingen mag verrichten. Hij heeft voor het verrichten van deze handelingen altijd de machtiging, bijstand of medewerkingen van de bewindvoerder nodig.

Voorbeeld
Nu er een bewindvoerder is aangesteld, mag bedrijf A alleen maar rechtshandelingen verrichten in samenwerking met de bewindvoerder. Dit betekent dat bedrijf A niet aan schuldeisers kan betalen (die onder de surseance van betaling vallen) zonder dat de bewindvoerder hieraan meewerkt of machtiging heeft gegeven.

Wanneer wordt surseance van betaling wel definitief verleend?

Naar aanleiding van het onderzoek naar de financiële positie kan de bewindvoerder ook tot de conclusie komen dat door middel van de surseance van betaling wel (bijna) alle schuldeiser kunnen worden voldaan. De rechtbank zal alle betrokkenen horen. Onder de betrokkenen valt bijvoorbeeld de schuldenaar, de bewindvoerder en de schuldeisers. De schuldenaar dient uit te leggen hoe alle schuldeisers kunnen worden voldaan en de bewindvoerder zal zijn of haar mening geven over de situatie en een advies uitbrengen aan de rechtbank. Vervolgens mogen de aanwezige schuldeisers stemmen, voor of tegen het plan. Op het moment dat de schuldenaar een goed plan presenteert en de bewindvoerder een positief advies geeft en de schuldeisers voor het plan stemmen, dan is de kans groot dat de rechtbank de surseance van betaling definitief verleent. De rechtbank stelt dan ook vast hoe lang de surseance wordt verleend. De duur van de surseance van betaling is doorgaans anderhalf jaar (maar kan worden verlengd). Als de rechtbank besluit tot definitieve surseanceverlening, blijven de voorzieningen die tijdens de voorlopige surseanceverlening zijn uitgesproken van kracht.

Voorbeeld
De surseance van betaling is door de advocaat van bedrijf A aangevraagd. De rechtbank hoort (de bestuurders van) bedrijf A, de bewindvoerder en de schuldeisers. De bestuurders presenteren het plan en de bewindvoerder geeft een positief advies. De rechtbank besluit tot een definitieve verlening van surseance tot betaling. Deze verlening is dan meteen van toepassing. Alle voorlopige voorzieningen die de rechtbank heeft uitgesproken blijven voor bedrijf A gelden. Stel dat de schuldeisers tegen het plan van de bestuurders stemmen omdat zij niet zien hoe het herstructureringsplan ervoor kan zorgen dat de vorderingen worden voldaan, dan wordt er geen definitieve surseance van betaling verleend door de rechtbank.

Wat is de afkoelingsperiode?

Onderdeel van de surseance van betaling kan een afkoelingsperiode zijn. Je kan een verzoek indienen voor een afkoelingsperiode. Tijdens deze periode is het voor derden niet mogelijk om zaken op te eisen. Denk hierbij aan goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. De afkoelingsperiode duurt meestal anderhalve maand.

Wordt de surseance van betaling ergens geregistreerd?

Ja. Alle gegevens van alle faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen worden geregistreerd in het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl. Alle faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen worden in eerste instantie bijgehouden in de lokale registers van alle rechtbanken. De griffier van de desbetreffende rechtbank draagt zorg voor deze publicatie.

Voorbeeld
De rechtbank heeft surseance van betaling verleend aan bedrijf A. Dit betekent dat in het Centraal Insolventieregister alle gegevens met betrekking tot de surseance van betaling zullen worden opgenomen.

Krijg ik wel salaris of loon tijdens surseance van betaling?

Op het moment dat je werkgever jouw loon niet meer kan betalen doordat de onderneming financiële problemen heeft, kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van het UWV. Het gaat dan om een uitkering wegens betalingsonmacht, deze regeling wordt ook wel de loongarantieregeling genoemd. Na deze uitkering kan je eventueel een WW-uitkering krijgen. Het UWV keert bij een uitkering wegens betalingsonmacht het tegoed uit dat je nog krijgt van je werkgever, dit is het tegoed over maximaal 13 weken. Denk hierbij aan uitbetaling van overuren, 13e maand of achterstallig loon.

Voorbeeld
Bedrijf A heeft drie werknemers in dienst. Stel dat de surseance van betaling wel is verleend, dan ontvangen de werknemers geen loon meer van bedrijf A. Zij kunnen dus via het UWV aanspraak maken op een uitkering via betalingsonmacht.

Wat is het verschil tussen surseance van betaling en faillissement?

Het primaire doel van surseance van betaling is om ervoor te zorgen dat de schuldenaar de ruimte krijgt om orde op zaken te stellen om zo alle openstaande vorderingen te voldoen. Er wordt dus gefocust op het voortbestaan van de onderneming. In de praktijk blijkt vaak dat er te weinig middelen zijn om de surseance van betaling te latem slagen of dat het herstructureringsplan niet voldoet, waardoor het bedrijf toch failliet gaat. Bij faillissement wordt de inhoud van de boedel verdeeld over de schuldeisers en na vereffening houdt de rechtspersoon op te bestaan.

De grote verschillen tussen faillissement en surseance van betaling staan in onderstaand schema:

 

Faillissement Surseance van betaling
Schuldenaar is niet beschikkingsbevoegd, alleen de curator is beschikkingsbevoegd Ondernemer en bewindvoerder zijn samen verantwoordelijk voor het beheer van de onderneming
Doel: Verkoop van de boedel om zo alle vorderingen te voldoen Doel: ondernemer de tijd geven alle vorderingen te betalen
Beslag op vermogen is mogelijk Beslag op vermogen is niet mogelijk
Aanvragers: schuldeisers of ondernemer zelf (via advocaat) Aanvragers: ondernemer zelf (via advocaat)

Kan ik in beroep gaan tegen de uitspraak over surseanceverlening?

Ja, dat kan! Als de rechtbank besluit om de definitieve surseance van betaling niet te verlenen, kan je als schuldenaar in hoger beroep (en eventueel cassatie) gaan. Je hebt acht dagen de tijd om in hoger beroep te gaan. Op het moment dat de surseance wel wordt verleend, maar jij kon als schuldeiser niet stemmen of je had tegengestemd, dan kan je ook in hoger beroep gaan. De termijn van acht dagen geldt dan ook. Onze advocaten kunnen jou helpen bij het instellen van hoger beroep of cassatie.

Waar kan een advocaat mij bij helpen bij surseance van betaling?

Allereerst heb je een advocaat nodig om een verzoek te doen tot surseance van betaling bij de rechtbank. Meestal zijn deze advocaten zelf ook curator of bewindvoerders geweest en dit zorgt ervoor dat zij goed weten wat er tijdens welke fase nodig is. Mogelijk is dat advocaten een alternatief voor surseance van betaling meer passend achten in jouw situatie. Advocaten kunnen je dus niet alleen helpen bij het aanvragen van surseance van betaling of het bedenken van alternatieven, maar zij kunnen je ook adviseren over de verdere procedure. Je kan als schuldenaar in hoger beroep tegen de beslissing van de rechter omtrent de definitieve surseanceverlening. Als schuldeiser kan je ook in hoger beroep tegen de beslissing van de rechter, bijvoorbeeld als je niet hebt kunnen stemmen of als je tegen de verlening was. Klik hier om in contact te komen met onze advocaten die gespecialiseerd zijn in faillissementsrecht.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat