• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

AWBZ

We hebben allemaal weleens zorg nodig, daarom is het belangrijk om te zorgen dat je hiervoor goed verzekerd bent.

Plaats direct je vraag

Advocaat AWBZ

Wat is de AWBZ?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een verplichte verzekering voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Deze verzekering vergoedt medische kosten die voor de meeste mensen onbetaalbaar zijn. Wanneer je een zorgverzekering hebt dan ben je automatisch ook verzekerd voor de AWBZ.

De AWBZ is sinds 2015 hervormd. Er zijn een aantal nieuwe en bestaande zorgwetten waarmee de AWBZ is uitgebreid:

 • Wet Langdurige Zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdwet 

Welke zorg regelt de Wet Langdurige Zorg?

De Wet Langdurige Zorg is bedoeld voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Denk hierbij aan chronisch zieken, ouderen of mensen die geestelijk ziek zijn. Of je in aanmerking komt voor deze zorg wordt bepaald door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Via de Wlz kan je, naast de reguliere medische zorg ook verblijf in een zorginstelling, vervoer naar een plek van behandeling, of dagbesteding krijgen. Ook hulpmiddelen zoals medicijnen of een rolstoel vallen binnen de Wlz.

Wat is de zorgverzekeringswet?

In tegenstelling tot de Wlz regelt de zorgverzekeringswet voornamelijk de basiszorg die we nodig hebben. Het is een verplichte basisverzekering. Denk hierbij aan zorg die je nodig hebt om acute lichamelijke aandoeningen te behandelen. Ook geestelijke gezondheidszorg valt onder de Zvw. De inhoud van de Zvw wordt elk jaar aangepast. De overheid bepaald welke kosten de Zvw vergoedt. 

Wat is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen dat mensen die hulpbehoevend zijn zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemaakt. De Wmo regelt bijvoorbeeld dat mensen dagbesteding en begeleiding krijgen en dat slachtoffers van huiselijk geweld of zwervers worden opgevangen. Ook regelt de Wmo dat mantelzorgers worden geholpen bij de ondersteuning van hulpbehoevende mensen.

Wat regelt de jeugdwet?

De gemeente is verantwoordelijk voor het grootste deel van de zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar. Een deel van de jeugdzorg wordt ook via de Zvw en de Wlz geregeld, maar de jeugdwet regelt het grootste deel van de zorg voor kinderen en jongeren. Via de jeugdwet kan je onder andere in aanmerking komen voor de volgende zorg:

 • Hulp bij problemen omtrent het opvoeden zoals bijvoorbeeld jeugdhulp en pleegzorg;
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
 • Zorg die nodig is bij een verstandelijke of lichamelijke beperking;
 • Vervoer bij begeleiding of vervoer naar een instelling.
 • Kinderbescherming 

Hoe krijgt mijn kind toegang tot zorg uit de jeugdwet?

Je kan toegang krijgen tot de zorg uit de jeugdwet via een jeugd- of wijkteam of via een Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook kan een huisarts of school je doorverwijzen. Omdat de zorg voor de jeugd wordt geregeld door de gemeente kan je bij je gemeente informeren hoe de jeugdzorg precies is geregeld.

Heb ik recht op een persoonsgebonden budget (pgb)?

Het persoonsgebonden budget geeft je de mogelijkheid om de ondersteuning die je nodig hebt zelf te kiezen. Waar je een pgb moet aanvragen hangt af van de zorg die je nodig hebt. Zo vraag je een pgb uit de Wlz aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), een pgb uit de Wmo en de Jeugdwet vraag je aan bij de gemeente en een pgb uit de Zvw vraag je aan bij je zorgverzekeraar. Het pgb wordt niet op je eigen rekening gestort, maar de Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling van de zorg.

Voorbeeld
Marije is 17 jaar en heeft een verstandelijke beperking. Omdat haar ouders niet alle zorg op zich kunnen nemen gaat Marije ook dagbesteding nodig en hebben haar ouders hulp nodig bij het opvoeden. De ouders van Marije vragen een pgb aan via de jeugdwet. Zij vragen dit pgb aan bij de gemeente.

Kan ik meerdere pgb’s tegelijk aanvragen?

Het is mogelijk om meerdere pgb’s tegelijk te ontvangen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je kan aantonen dat je zowel begeleiding als verpleging en verzorging nodig hebt. Let wel op dat voor een pgb van de gemeente enkel gebruik kan worden gemaakt van zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en voor een pgb van je zorgverzekeraar kan enkel gebruik worden gemaakt van zorg waar je zorgverzekeraar verantwoordelijk voor is.

Plaats opdracht